Článek 1. Základní ustanovení

1.1 Česká elektrotechnická společnost, z. s. (dále jen ČES, z.s.) je zapsaný spolek podle občanského zákoníku č. 89/2012 Sb. a je korporací ve smyslu tohoto zákona.

1.2 Sídlo ČES, z.s. je na adrese:

Praha 1 - Staré Město, PSČ 116 68, Novotného lávka 5, a její působnost je na území České republiky.

1.3 Česká elektrotechnická společnost, z. s. používá po předznamenání plného názvu zkratku "ČES, z.s.".

 

Článek 2. Poslání České elektrotechnické společnosti, z. s.

2.1 Posláním ČES, z.s. je účelné uspokojování individuálních a skupinových odborných zájmů o elektrotechniku.

2.2 ČES, z.s. přispívá svou činností k rozvoji odborné úrovně členů a jejich aktivity ve využívání aktuálních poznatků v oboru, podporuje rozvoj vzájemných odborných styků a spolupráce mezi odborníky, vytváří podmínky pro zvyšování zájmu mladých odborníků o obor a o aktivní činnost v ČES, z.s.

 

Článek 3. Obsah a formy činnosti

3.1 Odborně vzdělávací činnost, informace a diskuze o nových poznatcích z teorie a praxe a odborná vyjádření.

3.2 Činnost formou přednášek, kurzů, seminářů, konferencí, exkurzí, osvěty pro odborníky jiných oborů a další podobné aktivity.

3.3 Vydávání neperiodických publikací dle potřeby při vlastních akcích dle platných zákonů ČR.

3.4 Organizování doprovodných výstav při akcích na základě smluvní spolupráce se subjekty podnikajícími v oboru.

3.5 Spolupráce s příslušně působícími orgány a organizacemi při rozvoji oboru.

 

Článek 4. Členství v České elektrotechnické společnosti, z.s., práva a povinnosti členů

4.1 Členskou základnu ČES, z.s. tvoří členové: individuální, kolektivní a čestní.

4.2 Individuálním členem může být plnoprávný občan České republiky, který souhlasí se stanovami ČES, z.s. a podepsanou přihláškou se zavazuje je dodržovat.

4.3 Přihláška se podává na jednu z adres (individuální přihláška ke stažení zde jako PDF nebo DOC):

a) přímo na adresu ČES, z.s.,

b) na adresu pobočného spolku, v ČES, z.s. registrovaného, který ji předá sekretariátu ČES, z.s. k zápisu do seznamu členů.

4.4 Individuální členství vzniká zápisem do seznamu členů a sekretariát ČES, z.s. vydá přihlášenému členský průkaz s členskou známkou po předchozím zaplacení členského příspěvku.

4.5 Individuální členství zaniká:

a) rozhodnutím člena o ukončení členství, sděleným písemně nebo elektronicky sekretariátu ČES, z.s.,

b) úmrtím člena,

c) jedná-li člen v rozporu se stanovami ČES, z.s., včetně neplacení členského příspěvku po dobu delší než dva kalendářní roky. O zániku členství rozhodne výbor ČES, z.s. a člena o tom písemně informuje,

d) zánikem ČES, z.s.,

4.6 Práva individuálního člena:

a) podílet se aktivně na činnosti ČES, z.s.,

b) využívat členských výhod, včetně snížených cen za placené služby,

c) volit a být volen do funkcí v ČES, z.s.

4.7 Povinnosti individuálního člena:

a) dodržovat stanovy ČES, z.s.,

b) platit členské příspěvky včas a ve stanovené výši,

c) odpovědně vykonávat funkce, do kterých byl zvolen nebo jmenován,

d) hájit zájmy a poslání ČES, z.s. a svým jednáním přispívat k jejímu dobrému jménu.

4.8 Kolektivním členem může být právnická osoba se sídlem v ČR, jejíž činnost je v souladu se zákony ČR, a jež souhlasí se stanovami ČES, z.s. a dodržuje je.

4.9 Přihlášku se podává žadatel o kolektivní členství na adresu sídla ČES, z.s., kde je zapsána do seznamu kolektivních členů. Po zaplacení členského příspěvku vydá sekretariát ČES, z.s. doklad o vzniku členství.

4.10 Kolektivní členství zaniká:

a) rozhodnutím kolektivního člena o ukončení členství k uvedenému datu, písemně nebo elektronicky sděleným do sídla ČES, z.s.,

b) zánikem právnické osoby, nebo neplacením členského příspěvku po dobu delší než dva kalendářní roky,

c) zánikem ČES, z.s..

4.11 Práva kolektivního člena:

a) podílet se prostřednictvím jím pověřených osob na všech formách činnosti ČES, z.s.

b) využívat výhody z členství,

c) předkládat návrhy na uspořádání akcí.

4.12 Povinnosti kolektivního člena:

a) dodržovat stanovy ČES, z.s., včetně včasného placení členského příspěvku do sídla ČES, z.s.,

b) přispět spoluprací jím pověřených osob při realizaci akce, pořádané ČES, z.s. dle návrhu kolektivního člena,

c) vytvářet příznivé podmínky pro aktivní činnost v ČES, z.s. jím pověřeným jednotlivcům i zaměstnancům, kteří jsou individuálními členy ČES, z.s..

4.13 Čestné členství může být uděleno fyzické osobě mimořádně významné a zasloužilé o rozvoj oboru, nebo dlouhodobě přispívající svou aktivitou k dobrému jménu a významu ČES, z.s.. O udělení rozhoduje shromáždění členů. Čestný člen neplatí členské příspěvky.

 

Článek 5. Organizační struktura ČES, z.s.

5.1) Orgány ČES, z.s. jsou:

a) shromáždění členů

b) výbor ČES, z.s.

c) dozorčí skupina

d) ústřední odborné skupiny

e) pobočné spolky ČES, z.s.

5.2 Shromáždění členů je nejvyšším orgánem ČES, z.s., které je svoláváno výborem ČES, z.s. jednou za 4 roky.

a) tvoří je všichni individuální členové a další členové podle klíče stanoveného výborem ČES, z.s.,

b) vyjadřuje se ke zprávám výboru ČES, z.s. a dozorčí skupiny o činnosti za uplynulé období, včetně výsledku hospodaření,

c) projednává a schvaluje úpravy stanov nebo nové stanovy,

d) volí 9 členů výboru ČES, z.s. a 3 členy dozorčí skupiny na čtyřleté údobí,

e) stanovuje rámcový program činnosti na další období,

f) stanovuje výši členského příspěvku na údobí do dalšího shromáždění členů,

g) uděluje na návrh výboru ČES, z.s. čestné členství,

h) shromáždění členů rozhoduje prostou většinou přítomných členů,

ch) rozhoduje o zániku ČES, z.s. a o majetkové likvidaci, a to dvoutřetinovou většinou hlasů přítomných členů na shromáždění členů.

5.3 Výbor ČES, z.s. je výkonným orgánem pro funkční období. Za svoji činnost se zodpovídá shromáždění členů.

a) volí předsedu a místopředsedu, jmenuje tajemníka a rozděluje úlohy jednotlivým členům výboru,

b) koordinuje návrhy na program činnosti v roce, schvaluje návrh rozpočtu a sleduje jeho plnění v hospodaření ČES, z.s.,

c) určuje termín a způsob výběru členských příspěvků,

d) projednává soulad zaměření činnosti ČES, z.s. s předloženým návrhem na zřízení či zrušení odborné skupiny, potvrzuje předsedy ústředních odborných skupin a k předloženým žádostem o řešení vydává rozhodující stanovisko,

e) projednává žádosti o zřízení pobočného spolku s právní subjektivitou - a v případě jeho schválení vydává registrační list pobočného spolku ČES, z.s. a provede příslušné administrativní úkony vůči příslušným místům státní správy.

f) Ukončuje platnost registračního listu pobočného spolku, který opakovaným nebo závažným způsobem neplní povinnosti a ruší pobočný spolek, včetně oznámení příslušným místům státní správy,

g) předkládá shromáždění členů návrhy na udělení čestného členství,

h) rozhoduje v souladu s posláním a zájmy ČES, z.s. o zastoupení či členství ČES, z.s. v jiných právních subjektech,

ch) jmenuje pro zastupování ČES, z.s. v jiném právním subjektu svého zástupce, individuálního člena ČES, z.s., a toto zastoupení potvrzuje postupem vyžadovaným tímto subjektem,

i) schází se minimálně 2 x do roka,

j) zřizuje sekretariát ČES, z.s. ve velikosti úměrné rozsahu činnosti a hospodářským výsledkům ČES, z.s.. Sekretariát zabezpečuje běžnou činnost výboru ČES, z.s., dále zajišťuje základní podmínky pro práci ústředních odborných skupin, styk se členy, s pobočnými spolky a s dalšími zájemci o činnost ČES, z.s.. Sekretariát vede tajemník ČES, z.s.. Spolupracuje s výborem ČES, z.s. při sestavení rozpočtu, dbá na jeho plnění a informuje výbor  o celkovém stavu hospodaření,

k) projednává informace dozorčí skupiny a činí potřebné úkony pro nápravu zjištěných chyb,

l) svolává shromáždění členů písemně nebo elektronicky a minimálně 20 dnů před datem konání, a to v intervalu dle čl.5.2. nebo na základě požadavků pobočných spolků ČES, z.s., jestliže reprezentují jednu polovinu členské základny a nebo jedné poloviny z počtu ústředních odborných skupin,

m) zachovává počet členů výboru ČES, z.s. případným doplněním o nové členy, v činnosti zkušené, nejvýše do jedné třetiny zvoleného počtu, a to jen do konce funkčního období,

n) rozhoduje nadpoloviční většinou všech členů výboru.

o) rozhoduje o udělení čestného ocenění významným odborníkům na základě návrhu ústředních odborných skupin

5.4 Dozorčí skupina je samostatný dohlížecí orgán ČES, z.s., který je volen shromážděním členů a jemu se zodpovídá za činnost. Dohlíží na dodržování stanov ČES, z.s., na plnění přijatých usnesení a zásad pro hospodaření ČES, z.s..

a) volí svého předsedu a vyjadřuje jeho prostřednictvím, nebo pověřeného člena stanoviska skupiny vůči všem orgánům ČES, z.s.. Zachovává zvolený počet členů případným doplněním o jednoho nového člena do konce funkčního období,

b) členové skupiny mohou být přítomni na jednání výboru ČES, z.s. s hlasem poradním.

5.5 Ústřední odborné skupiny (dále jen ÚOS) - jsou odbornými orgány ČES, z.s. se zaměřením na dílčí oblasti elektrotechniky, ustavované dle potřeby a zájmu členské základny a odborné veřejnosti.

a) ÚOS se  sestává z individuálních členů i odborníků jmenovaných kolektivními členy ČES, z.s., kteří mají shodný zájem o určitou oblast či tématický okruh otázek, a kteří přijímají svou účast na přípravě obsahu a uskutečnění akcí ÚOS v rámci činnosti ČES, z.s..

b) návrh na zřízení ÚOS se zaměřením její činnosti a se seznamem členů   předkládají nejméně dva členové ČES,z.s. k projednání ve výboru ČES, z.s.. Obdobně lze předložit zdůvodněný návrh na změny v ÚOS, nebo na zrušení ÚOS,

c) ze svého středu volí předsedu a dle potřeby stanoví úlohy jednotlivým členům ÚOS. ÚOS se schází k jednání dle svého plánu.

d) rozhodují v souladu se stanovami a se zákonnými předpisy o obsahu a rozsahu aktivity v oblasti zaměření ÚOS,

e) uvádějí při svých aktivitách plné jméno ČES, z.s., jako jediného pořadatele, doplněné názvem ÚOS. Tím se plní zákonné náležitosti pořadatele, ke kterým patří vydávání neperiodických publikací, smlouvy s jinými subjekty a vedení účetnictví,

f) naplňují svou činností zájem odborníků o členství ve ČES, z.s. a sledují odezvu na aktivitu ÚOS,

g) podílí se svými aktivitami na hospodářském výsledku ČES, z.s. a na zajištění potřebných prostředků na svou činnost.

5.6 Pobočný spolek je organizační jednotkou ČES, z.s..

Zřízení pobočného spolku s právní subjektivitou, který chce jednat svým jménem, projedná výbor ČES, z.s. na základě žádosti o vystavení zřizovací listiny, Registračního listu. Žádost, podepsaná nejméně 10 individuálními členy ČES, z.s., musí obsahovat důvody a údaje o podmínkách, podporujících jejich odpovědný zájem o zřízení pobočného spolku a jména minimálně dvou odpovědných členů.

a) Pobočný spolek zřizuje výbor ČES, z.s., souhlasí-li se žádostí, a registruje ho pod evidenčním číslem a vystavuje Registrační list s uvedenými údaji:

- ČES, z.s. – pobočný spolek,

- adresa sídla Pobočného spolku,

- jména, adresy bydliště a rodná čísla odpovědných členů,

- a dalšími údaji dle znění platných zákonných předpisů.

b) Vzniklý pobočný spolek požádá příslušný úřad o přidělení identifikačního čísla, IČO,

c) Předloží svému místně příslušnému správci daně přihlášku k registraci pro právnické osoby, stanovy ČES, z.s., kopii registračního listu, kopii o přidělení IČO a dále již jedná jako daňový subjekt ve znění platných zákonných předpisů,

d) Řídí se závaznými zákonnými předpisy a stanovami ČES, z.s. a činností naplňuje potřeby a odborné zájmy členů, v pobočném spolku organizovaných,

e) Zrušení pobočného spolku se řídí ustanovením dle článku 5., bodu 5.3., písm. f, těchto stanov,

f) Orgány pobočného spolku jsou:

- členská schůze:

volí předsedu a členy výboru a dozorčí skupiny na čtyřleté období, vyjadřuje se k hlavním úkolům pobočného spolku, k rozpočtu, ke zprávám o činnosti a hospodaření, ke zprávám dozorčí skupiny. Stanovuje částku ročního členského příspěvku od individuálního člena ČES v pobočném spolku evidovaného, ne však nižší než je částka stanovená usnesením shromáždění členů ČES. Zmocňuje jednoho i více organizovaných členů k účasti na shromáždění členů, a to písemnou formou. Pro zánik a zrušení registrace pobočného spolku se musí vyslovit nejméně dvě třetiny organizovaných členů pobočného spolku.

- výbor:

je nejméně tříčlenný, je výkonným a řídícím orgánem celé činnosti pobočného spolku mezi členskými schůzemi. Eviduje v pobočném spolku organizované členy, předává sekretariátu ČES, z.s. přihlášky individuálních členů k zápisu do seznamu členů, zabezpečuje dohodnutým způsobem výběr členských příspěvků stanovených dle bodu 5.2.f a uložení jejich části na účet ČES, z.s., předává jednotlivým členům členské známky vydané sekretariátem ČES, z.s.. Podává výboru ČES, z.s. v dohodnutém termínu zprávu o činnosti a stavu majetku pobočného spolku,  bezodkladně informuje o změnách, či o významné situaci v pobočném spolku. Odpovídá za svou činnost členské schůzi pobočného spolku. Zasedá podle potřeby.

- dozorčí skupina:

je tříčlenná, sleduje dodržování zákonných předpisů a stanov a plnění přijatého programu a hospodaření. Za svou činnost odpovídá členské schůzi pobočného spolku.

 

Článek 6. Hospodaření

6.1 Hospodaření výboru ČES, z.s. se řídí platnými zákony a rozpočtem sestavovaným na období kalendářního roku.

a) Majetek ČES, z.s. tvoří hmotné statky a finanční prostředky, včetně salda vůči jiným subjektům,

b) Výbor ČES, z.s. hospodaří s tímto majetkem a do jeho výše ručí za své finanční závazky ve vztahu k cizím subjektům,

c) Příjmy ČES, z.s. tvoří:

- členské příspěvky individuálních členů, jejichž výši stanovuje shromáždění členů,

- členské příspěvky kolektivních členů, jejichž výši stanovuje shromáždění členů,

- příjmy z vlastní odborné činnosti,

- příjmy z činnosti ve spolupráci s jinými subjekty,

- dary, dotace od cizích subjektů.

6.2 Hospodaření pobočného spolku se řídí platnými zákony a rozpočtem sestavovaným na období kalendářního roku.

a) Majetek pobočného spolku tvoří hmotné statky a finanční prostředky, včetně salda vůči jiným subjektům,

b) Pobočný spolek hospodaří s tímto majetkem a do jeho výše ručí za své finanční závazky ve vztahu k cizím subjektům, ale její závazky nesmí překročit výši ručení,

c) Při zániku pobočného spolku a po  vypořádání závazků,  rozhodne o majetkoprávním vypořádání zbytku  zřizovatel, výbor ČES, z.s.,

d) Příjmy pobočného spolku tvoří:

- část z individuálních členských příspěvků od členů v pobočném spolku organizovaných dle bodu 5.2.f,

- příjmy z vlastní odborné činnosti,

- příjmy z činnosti ve spolupráci s jinými subjekty,

- dary, dotace od cizích subjektů.

 

Článek 7. Závěrečná ustanovení

7.1 Právní subjektivitu mají výbor ČES, z.s. a pobočné spolky, které jsou ve ČES, z.s. řádně registrované a mají platnou zřizovací listinu organizační jednotky ČES, z.s. - registrační list.

7.2 Statutárními zástupci ČES, z.s. jsou předseda, místopředseda a tajemník ČES, z.s.. Jsou oprávněni jednat za ČES, z.s. a podepisovat samostatně. O právních úkonech, kterými bude ČES, z.s. ručit za závazky vyšší než činí polovina hodnoty jejího majetku mohou jednat jen v souladu s usnesením shromáždění členů.

7.3 Jménem pobočného spolku je oprávněn jednat a podepisovat předseda a zmocněný člen výboru pobočného spolku.

7.4 Stanovy mohou být změněny pouze usnesením shromáždění členů.

7.5 Stanovám České elektrotechnické společnosti, z.s., zapsaným ve spolkovém rejstříku, vedeným Městským soudem v Praze, oddíl L, vložka 110 od 1.1.2014., končí platnost dnem registrace nového textu stanov v uvedeném rejstříku. 

 

 

Schváleno shromážděním členů České elektrotechnické společnosti, z.s. dne 12.04.2014 v Praze.